ประวัติสหกรณ์

 

 

  

 
 
       

สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2522  ได้มีการจัดตี้งเป็นกลุ่มเกษตกผู้เลี่ยงโคนมปากช่อง โดนมีแกนนำของกลุ่มคือนายคำสิงห์ ศรีนอง และ นายประพันธ์ สุวรรณศรี และใน 2527 ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร โดยมีวิสัยทัศน์ บริหารอย่างโปร่งใส กำไรพอคุ้มทุน เกื้อหนุนสหมาชิก

 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหลักและวิธีการสหกรณ์
เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจโคนมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดีงามมีการประหยัด อดออม เป็นต้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถอยู่ดี กินดี มีสันติสุข รวมถึงช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดำเนินงานตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้

1.จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
โดยคำนึงถึงสมาชิกก่อนผู้อื่น
2.รวบรวมผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก มาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมจากสมาชิกก่อนผู้อื่น
3.จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพ
4.ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
5.ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชน
6.ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
7.องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสหกรณ์
8.ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือการประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้