ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 

อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในปี พ.ศ. 2522  มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง โดยมีแกนนำของกลุ่มคือนายคำสิงห์ ศรีนอก และ นายประพันธ์ สุวรรณศรี ใน พ.ศ. 2527

ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร 

 

 
 
 ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
 
 
ปรากฏคำว่า สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อยู่รอบวงกลม
มีรูปโคนมตรงกลาง มีอักษรย่อ คปช อยู่ด้านล่างโคนม

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1.ปรัชญา

        
คนสหกรณ์ยึดมั่นในคุณค่า สหกรณ์เข้มแข็ง เครือข่ายเชื่อมโยงให้เป็นระบบสหกรณ์อย่างมีคุณค่า
เพื่อการนำพาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข


2.วิสัยทัศน์

 บริหารอย่างโปร่งใส กำไรพอคุ้มทุน เกื้อหนุนสมาชิก

3.พันธกิจ

           สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหลักและวิธีการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจโคนมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดีงามมีการประหยัด อดออม เป็นต้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถอยู่ดี กินดี มีสันติสุข รวมถึงช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดำเนินงานตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้

   1.จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปโดยคำนึงถึงสมาชิกก่อนผู้อื่น

   2.รวบรวมผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก มาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมจากสมาชิกก่อนผู้อื่น

   3.จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพ

   4.ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

   5.ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชน

   6.ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์

   7.องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสหกรณ์

   8.ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือการประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้